هفته دفاع مقدس گرامی باد.

آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود ، قیام بود و عروج .


آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر ، ننگی بزرگ .


آن روزها شهادت ، شاهراهی به وسعت افق داشت .


آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت ، یک میدان مین بود .


خاکریزها ، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود که سر به سر ، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملت قهرمان است.


مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین ، در هفت شهر عشق ، هشت بهار ، آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.#هفته_دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #جهاد #دفاع_مقدس #شهادت #مقاومت #رزمندگان #مرکز_فرهنگی_شهید_جدیری_کهنموئی