بنویس تا گرم شوی

توی یک اتاق سرد گیر افتاده بودم.
نه خوابم می‌برد و نه رمقی برای مطالعه داشتم.
شروع کردم به نوشتن، ده دقیقه بیشتر نکشید که به جملۀ زیر رسیدم:

«اگر انسان‌ها می‌دانستند نوشتن چه رونقی را وارد زندگی آن‌ها می‌کند، حتی یک روز هم دست از نوشتن نمی‌کشیدند.»

نوشتن گرمم کرد.