تفاوت "هیچ کاری نکردن" و "یک کار خیلی کوچک را یک سال هر روز تکرارکردن" به زبان ریاضی

توضیح تصویر : تفاوت بین " هیچ کاری نکردن " و " یک کار خیلی کوچک را به مدت یکسال هر روز تکرار کردن " به زبان شیرین ریاضی