توسعه دهنده اندروید ، عاشق خواندن و نوشتن، عاشق آموزش دادن و آموزش دیدن