من شهرزاد هستم. قصه گفتن را دوست دارم. از عکس، قصه، فیلم و هایکو برای تقسیم کردن روایتم از جهان کمک می گیرم. در حاشیه کوه الوند، همدان بزرگ شده ام و حالا ساکن حاشیه اقیانوس اطلس هستم.