مثل بچه آدم حرف بزنیم

یکی از چیزایی که تو بحث ارتباط با مشتری میره رو مخ آدم، اینه که تو هرج...