- کارشناس ارشد علوم سیاسی - فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند - مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز www.jameenews.ir - www.shaifzamani.ir