- کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال سیاسی و مشاور رسانه ای | مدیر مسئول پایگاه خبری جامعه نیوز | www.jameenews.ir - www.sharifzamani.ir