کارشناس ارشد علوم سیاسی | فعال حوزه شهری و پژوهشگر شهر هوشمند | سایت شخصی: www.sharifzamani.ir