چرایی و چگونگی شهر هوشمند!

امروزه بسیاری از شهرهای مهم دنیا به سمت هوشمند سازی در حرکت هستند، هوشمندی که موجبات مدیریت شهری بهتر در نگه داشت، توسعه و توزیع عادلانه منابع در میان شهروندان آن شهرها را فراهم می کند.

یکی از اهداف مهم تکنولوژی آسان تر شدن زندگی جوامع بشریست، شهر هوشمند هم باید دارای چنین ویژگی های باشد!

اما آیا حقیقتا در بحث چرایی هوشمند سازی از نگاه بنیادی صحبت شده است و اینکه چگونگی حرکت به سمت شهرهای هوشمند برای آسان تر شدن زندگی به معنای تولید و توزیع و نگه داشت منابع مورد بحث قرار گرفته است؟

همواره وقتی صحبت از شهرهای هوشمند و مدیریت شهری به میان میآید تنها مباحث فنی صرف گفته می شود بدون در نظر گرفتن فلسفه ی جامعه و قانون، بدون در نظر گرفتن ماهیت تکنولوژی و قوانین حاکم بر جوامع.

البته مشکل کار آنجاست که همواره انسان ها در بحث چرایی فلسفی امور چندان تفکر نمی کنند، اما زمانی که چرایی به میان میآید و نگاه بنیادی به امور شود می توان فکرهای تولید کرد که نیاز جوامع بشری را برای حرکت به سمت Sociality فراهم کند.

انسان ها بدون در نظر گرفتن ماهیت جامعه تنها شهرهای را با هوشمند سازی شکل می دهند که طی مدت سال ها زباله دانی از تکنولوژی ایجاد کرده اند.

حال فرصتی فراهم شده تا در یک دورهمی دوستانه درباره چرایی از نگاه فلسفی و بنیادی به هوشمند سازی و چگونگی از نگاه فنی به این امر بکنیم.

چرایی و چگونگی تاثیر شهر هوشمند در مدیریت شهری
چرایی و چگونگی تاثیر شهر هوشمند در مدیریت شهری

در این دورهمی به این مباحث میپردازیم که یک متخصص چگونه باید ذهنی فلسفی به امورات جهان پیرامون خود داشته باشد تا بتواند راه کارهای خلاق فنی برای حرکت به سمت تولید و توزیع و نگه داشت عادلانه منابع داشته باشد.

و در نهایت از چند تجربه موفق جهانی در این موضوع صحبت می کنیم.

بعد از برگزاری این دورهمی حتما گزارش مفصلی از خروجی مفهومی آن ارائه خواهد شد.

شما می توانید با مراجعه به سایت برگزاری این دورهمی در ایوند در این رویداد شرکت کنید.

شرکت در رویداد

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم.