کتاب اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی نوشته فریدون آدمیت، معرفی کتاب

همانگونه که از نام کتاب اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی بر می آید موضوعی در خصوص تفکرات میرزا آقا خان کرمانی از شخصیت‌های سیاسی جنبش مشروطه ایران دارد. این کتاب توسط فریدون آدمیت نوشته شده است. میرزا آقاخان را می‌توان در کنار فتحعلی آخوندزاده از بنیان‌گذاران ناسیونالیسم نوین ایرانی دانست. د مجموع آثاری از میرزا آقاخان کرمانی در دسترس نیست و یکی از مهم‌ترین منابع موجود در این خصوص کتاب اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی نوشته‌ی فریدون آدمیت است که از این جهت این کتاب برای پژوهشگران از اهمیت بالایی برخوردار است.

کتاب اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی
کتاب اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی

میرزا آقاخان کرمانی را می‌توان اندیشمند شوریده و بی‌قراری دانست که در مدت کوتاه عمر خود، فراز و فرودهای بسیاری طی کرد، مطالعات گسترده‌ای داشت و با دغدغه‌ی رشد و پیشرفت ایران لحظه‌ای از پای ننشست. زندگی او را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد، دوره‌ی نخست قبل از سفر استانبول و آشنایی با اندیشه‌های فلاسفه‌ی غرب، که در این دوره در فضای فکری و مذهبی ایران رشد و نمو یافت و در کنار تمام مسائل سیاسی و اجتماعی، برای دین اسلام نیز اهمیت ویژه قائل است، دوره‌ی دوم، بعد از سفر استانبول و قرار گرفتن در فضای فکری غرب، که در این دوره از دین فاصله می‌گیرد، و ایران باستان‌گرایی او نوعی عرب ستیزی به دنبال می‌آورد.

http://shelffee.com/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-2/