دارم تمرین می‌کنم باخودم که: اگه امروز مطمئن شدی که جواب سوالت رو قطعا پیدا کردی خوشحال باش. ولی فردا صبح که از خواب پا شدی بهش شک کن! به افیون ِموهومِ «من می‌دونم» عادت نکن!