این افراد لباس ورزشی شرافیت را دنبال می‌کنند:
ورزشکارم و تا حدودی پرچمدارم:)
پلتفرمی برای ساده کردن فرآیند یافتن حامی مالی (آدرس وبسایت: https://sponsoryab.ir)
طراح و توسعه دهنده وب
AI & ML; Python Programmer And Interested In Decentralized World
تورج امین فر