هایکوهای سرگردان من (۱)


من

تو

باتوم

در انتهای بن بست

نرمی زیر انگشتانم

رد سپیدی از سرت روی پتوی بیمارستان

زیر ناخنها

مغز و خون

تسبیح می گرداند

با دستی که تکیه داده به باتوم
بنگر در غبار

مرگ

چشم در چشم دروغ

تو قلب مرا نشانه گرفتی

و من قلب تو را

تو با گلوله

و من با گل