خُفتن با خشم

جای خالی گلوله در گلو«اما آن‌چه در آن مرد دیگر نیستبه گلوله‌ای می‌ماند...