دلم می‌خواست غرق می‌شدم!

این روزها غرق شدن در افکاری ، بی اساس حتی، شیرین تر از دیدن واقعیت ها ست ، ولی اگر بخواهم به نوجوانی برگردم خودم را در رفتن و حرکت غرق خواهم کرد. زندگی به من آموخت آدمی باید در نوجوانی و جوانی جهان را با تمام هرچه در آن است از دریچه چشم و قلب به داخل بکشد، بی هیچ بالا و پایین و حساب و کتابی، هرچه بیشتر، بهتر و بعد در پایان جوانی بنشیند و با خاطر جمع آن را نشخوار کند نمی دانم شاید بعد در پایان میان سالی وقت آن باشد که ماحصل آن را به صورتی شیره ای جان افزا تناول کند .عکس از

https://henriprestesp.com


https://virgool.io/p/npvn30woo5o8/%D8%B4%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%9B%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%AF.%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFvirgool.io