به یاد هوشنگ گلشیری، فراتر از یک روشنفکر

به یاد هوشنگ گلشیری، فراتر از یک روشنفکر
یادداشتی اختصاصی، برای ویرگول