با دیدن تو آغاز شدم

با دیدن تو آغاز شدم
یک شهروند شرکتی