یه دانش آموز انسانی ساده.با چاشنی عکاسی و نوشته...