ای کاش بیدار نمی‌شدم...

خوابم برد

دیشب وقتی داشتم از تو مینوشتم ، وقتی داشتم به تو فکر میکردم

خوابم برد

هنوزم وقتی یادت میفتم ، برام یه مسکن قوی هستی که همه چیز رو از یادم میبره

خوابم برد

مثل هر شب دیگه نقش اول خوابم تو بودی اما ..

اما اینبار مثل همیشه نبود ، اینبار اومده بودی که یه چیزی رو بهم بگی ، چیزی رو که تو واقعیت ازش فرار میکنم ، اینکه ...

اینکه تو سهم من نیستی

بیدار شدم

گوشیم رو نگاه کردم

ساعت ۲ شب بود

آنلاین بودی

بیدار شدم

ای کاش نمیشدم ..