داکرایز pgweb و pgadmin برای داکر Postgresql

راه‌اندازی Postgresql + pgweb با داکر docker
راه‌اندازی Postgresql + pgweb با داکر docker
راه‌اندازی Postgresql + pgweb با داکر docker
راه‌اندازی Postgresql + pgweb با داکر docker

دو را هنمای خوب برای pgweb و pgadmin در ویرگول نوشته شده توسط آقای مهران سعادت

رابط کاربری گرافیکی تحت وب برای PostgreSQL

راه‌اندازی Postgresql + pgadmin با داکر docker

و من دو فایل docker-compose با استفاده از این دو نوشته و راهنمای عالی دوست عزیز مان

آقای مهران سعادت نوشتم

این فایل docker-compose.yml برای pgadmin با اندکی تغییر

version: '3.5'
services: 
     postgresql:
           image: postgres
           container_name: postgresql
           restart: always
           volumes: 
                - postgres_vol:/var/lib/postgresql/data
           env_file: .env
           ports: 
              - &quot5432:5432&quot
           networks:
               web-net:
                  ipv4_address: 172.30.10.12
     pgadmin:
           container_name: pgadmin
           image: dpage/pgadmin4
           restart: always
           env_file: .env
           volumes:
              - pgadmin_vol:/var/lib/pgadmin
           ports:
             - 5050:80
           networks:
                web-net:
                   ipv4_address: 172.30.10.13
 volumes:
   postgres_vol:
   pgadmin_vol: 
 networks: 
     web-net:
         external: true

فایل env. برای pgadmin

POSTGRES_USER=
POSTGRES_PASSWORD=
POSTGRES_DB=

 PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=
 PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=

و این فایل docker-compose.yml دوم برای pgweb هست


version: '3.5'
services:
   postgresql:
        image: postgres:12
        container_name: postgresql
        restart: always
        volumes: 
             - postgres_vol:/var/lib/postgresql/data
        ports:
           - &quot5432:5432&quot
       networks:
            web-net:
                  ipv4_address: 172.30.10.12
   pgweb:
     container_name: pgweb
     image: sosedoff/pgweb
     volumes:
        - pgweb_vol:/var/lib/pgweb
     ports:
       - &quot8081:8081&quot
     networks:
         web-net:
             ipv4_address: 172.30.10.15
volumes: 
   pgweb_vol: 

networks:
     web-net:
        external: true


من شبکه خودم در داکر را با این فرمان ساختم

docker network create --driver bridge --subnet=172.30.10.0/24 web-net

و دستور برای شروع به ساخت و اجرای داکر کامپاز

docker-compose up -d

در ادامه چک کردن ساخته شدن کانتاینر ها با دستور

docker ps -a

و در پایان در مرورگر خود به آدرس

http://172.30.10.15:8081
http://172.30.10.15:8081 صفحه لاگین به آدرس
http://172.30.10.15:8081 صفحه لاگین به آدرس
پنل و داشبرد
پنل و داشبرد

با تشکر از آقای مهران سعادت برای این راهنماهای کاربردی