نتایج گزارشات آماری

نتایج گزارشات آماری 

• امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک فرم نظرسنجی به تفکیک 
•  امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک گروه از پرسش ها به تفکیک
•  امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک سوال خاص به تفکیک
•  امکان فیلتریگ مشاهده نتایج بر حسب نمره کسب شده ،  تاریخ و زمان ، استان ، گروه شرکت کنندگان ، وضعیت ارزشیابی
#نظرسنجی#سامانه_نظرسنجی #نظرسنجی_هوشند #نظر_سنجی#نظر_خواهی#نظرسنجی90 #نظرسنجی2 #نظرسنجی120 #نظرسنجیiran #نظرسنجیcafe_dna #نظرسنجیcm #نظرسنجیa #نظرسنجی_اندیشه #نظرسنجی_کدبانو #نظرسنجی_ترین_ها_قم #نظرسنجی_شیرازخبر
نتایج گزارشات آماری • امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک فرم نظرسنجی به تفکیک • امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک گروه از پرسش ها به تفکیک • امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و ضریب رضایتمندی برای یک سوال خاص به تفکیک • امکان فیلتریگ مشاهده نتایج بر حسب نمره کسب شده ، تاریخ و زمان ، استان ، گروه شرکت کنندگان ، وضعیت ارزشیابی #نظرسنجی#سامانه_نظرسنجی #نظرسنجی_هوشند #نظر_سنجی#نظر_خواهی#نظرسنجی90 #نظرسنجی2 #نظرسنجی120 #نظرسنجیiran #نظرسنجیcafe_dna #نظرسنجیcm #نظرسنجیa #نظرسنجی_اندیشه #نظرسنجی_کدبانو #نظرسنجی_ترین_ها_قم #نظرسنجی_شیرازخبر