همه چیز عدالت است

تمام آنچه که بر زمین هست عدالت است؛ چرا که همه چیز یا به ظرف آگاهی یا به انتخاب و اراده‌ی آزاد است؛ چه برای حیوان،‌ چه برای انسان. تقدیر تغییر می‌کند، آن نیز عدالت است.

حلمی | کتاب لامکان

درباره عدالت | کتاب لامکان | سید نوید حلمی
درباره عدالت | کتاب لامکان | سید نوید حلمی

منبع: snhelmi.blog.ir
مجموعۀ کتابهای حلمی را می‌توانید در اینجا بخوانید.