مسنجر بومی

شاید شما دوستان به این فکر کرده باشید که ما در یک دهکده جهانی زندگی...