کاتلین (Kotlin) یاد بگیریم! (قسمت ۰)

کاتلین (Kotlin) یاد بگیریم! (قسمت ۰)
خوب ماجرا از اینجا شروع شد که امروز صبح پیرو علاقه ام در حوزه یادگیری...