روزی که تونستم خودم رو تغییر بدم

دقیقا یادمه سال 88 بود که ماجرا شروع شد.ماجرایی که باعث کلی تغییر تو ز...