اینجا مسائل حقوقی به ساده ترین زبان ممکن آموزش داده میشه