نه نویسندم، نه بلدم درست بنویسم. هرچی ام می نویسم دروغه.