من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم، که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق‌تر از مایی