قبل رفتن ...

روزای آخر بودنم اینجاست،کشوها رو تمیز کردم.برگه های اضافی رو دور ریخت...