حرف بزنیم | چیکار کنیم؟

پست‌های حرف بزنیم با مشارکت شما شکل می‌گیره و حتما بعد از خوندن به بخش نظرات بیاین تا حرف بزنیم.

سلام!

چند روز اخیر روزهای تلخی برای همه افراد جامعه بود. روزهای خونین و سرخ و زرد. روزهای پر از بغض و اشک. حقیقتاً خیلی دوست دارم بنویسم اما ...

اما از چه بنویسیم درست‌تر است؟ از چه چیزی بنویسیم مفیدتر است؟ چه کار کنیم که در شرایط حاضر قلممان راه را هموارتر کند؟ چه بنویسیم که به سکوتمان بی‌ارزد؟ حقیقتاً بعد از نوشتن هر متنی به شرایط و وضع حاکم فکر میکنم و دست از انتشارش می‌کشم.

در بخش نظرات بنویسید در حال حاضر، چه گونه متنی نوشتن بهتر است. اگر خودتان در این چند وقت نوشتید نظرتان را درباره موضوعاتی که نوشتید بیان کنید و بگویید حالا از انتشارشان راضی هستید یا خیر؟ اگر منتظر نوشته‌ای از من درباره‌ی موضوعی هستید، آن را بنویسید. اگر درباره‌ی شرایط اخیر هم حرفی داشتید من با کمال میل پذیرای مکالمات این گونه هستم.

منتظر شما در بخش نظرات!