خودنگريــ 🦋

در دوراهي گمراهي پرسه ميزد و خسته از كشمش با خود، روزها را سپري ميكرد...