خودنگريــ 🦋

در دوراهي گمراهي پرسه ميزد و خسته از كشمش با خود، روزها را سپري ميكرد .

او كي ميتوانست راهي براي خود برگزيند ؟! تشنه ي راهنمايي ، پرسشگر به هر سو مي رفت اما در آخر فقط خود را مي يافت .

به راستي در وجود او چه بود كه همه ي سوالاتش به خودش ختم ميشد؟ چرا اينقدر غريبانه در پي خود بود ؟ آيا خود را مي يافت ؟

دخترك نمي دانست🌱