قانون اساسی در مه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال 1358 در 177 اصل نوشته شد که در همان سال طی یک همه‌پرسی به رسمیت درآمد اما در سال 1368 دچار تغییراتی به نسبت عمده شد، برای مثال دو اصل آن کم شد!، که بخشی‌هایی از آن بایستی توسط ما بهتر بررسی شود و به‌عنوان مطالبه عمومی برای اجرای آن اصول بدل گردد.

برای بررسی ابتدا بایستی به مطالعه دقیق قانون اساسی بپردازیم ولی چون نه شما حوصله دارید و نه من پس به خلاصه من میگویم شما بگریید.

اصل16 قانون اساسی ایران:

« ازآنجاکه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.»

دلیل اینکه همه ما از عربی متنفریم حتماً این قانون نیست، معلم عربی است ولی دقت کنیم که در قانون اساسی ما آموزش زبان عربی به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته‌شده است، دلایلش هم کمابیش قابل‌قبول، ولی توجهی به این نشده است که زبان علمی دنیا شاید چیزهای دیگری باشد و فقط با ابتکار نظام آموزش به ما در دوره تحصیل زبان انگلیسی هم آموزش می‌دهند.

اصل 21 قانون اساسی ایران(بند 4):

« دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ... 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست ....»

آیا به این بند از اصل مذکور عمل شده است؟! فقط رعایت همین بند برای چیزی در حدود 1056873 نفر بیمه خاص زنان سالخورده را ایجاد می‌کند.

اصل23 قانون اساسی:

« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.»

بحثی نداریم چون صابون گزینش برای سازمان‌ها به تن فقط بعضی افراد خورده است و امری جامع نیست و خب حق هر هسته‌ی گزینشی این است.

اصل 25 قانون اساسی:

« بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به‌حکم قانون.»

چون اینجا قید«مگر به‌حکم قانون وجود دارد» فقط به این دقت کنید که شما قانون نیستید و به همین دلیل اسکرین شات پخش نکن انسان!

اصل 59 قانون اساسی:

« در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

فردا سراغ من بیا!

اصل‌های دیگر هم وجود دارد که خب بهتر است بدلیل اینکه میخواهم باز هم بنویسم زیاد هم نزنم!

مردم ما در یک نظرسنجی دم دستی از 100 نفر تحصیلکرده حدود 82 نفرشان قانون اساسی را تا بحال یکبار هم نخوانده اند