شاید ما در زندگی خود فقط به دو عبارت ژاپنی نیاز داریم:وابی سابی و کینتسوگی💎