اشکالات پارادایمی «استراتژی نگاه به شرق»

اشکالات پارادایمی «استراتژی نگاه به شرق»

هرگاه تحریم ها علیه کشورمان افزایش می یابد و تعامل ما با جامعه بین الملل دشوارتر میشود، حامیان نگاه به شرق فعال تر شده و با شدت و حدت بیشتری از تعاملات تجاری و امنیتی با روسیه و چین سخن میگویند. ولی تفکیک غرب و شرق، و دل بستن به حمایت شرق در مقابل غرب دچار یک ضعف پارادایمی است، چراکه تفکیک شرق و غرب میراث دوران جنگ سرد است و ارتباطی با مناسبات جهان معاصر ندارد. تفکیک شرق و غرب ایدئولوژیک، با سازوکارهای سیاسی و اقتصادی جهان چند قطبی امروزی تطابق ندارد، و نگاه به شرق تنها به معنی پاک کردن مسئله اصلی، یعنی چالش تعامل با جامعه بین المللی است.

ضغف پارادایمی استراتژی نگاه به شرق را در ارتباط اقتصادیمان با روسیه میتوان دید. روسیه اصلی ترین امید شرق گراها است، ولی مقایسه توافق 2 میلیارد دلاری روسیه و عربستان از یک سو، و وعده های تحقق نیافته سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری آن کشور در صنعت نفت ایران، نشان از آن دارد که با مفاهیم دوران جنگ سرد، نمیتوان به حل معادلات چند مجهولی قرن بیست و یکم پرداخت...