بیم ها و امیدهای استراتژی نگاه به شرق

بیم ها و امیدهای استراتژی نگاه به شرق
عدم تمایل چین و روسیه به سرمایه گذاری در ایران، نشان از آن دارد که «استراتژی نگاه به شرق» از یک نوع ضعف پارادایمی رنج می برد، چراکه در جهان چندقطبی معاصر، تفکیک شرق و غرب، اصولا تفکیک اشتباهی است. چند روز پیش بود که خبر خروج چین از پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی منتشر شد، ولی مسئولین ما همچنان به تعامل اقتصادی با شرق امیدوارند. واقعیت این است که منافع اقتصادی چینی ها...