چرا خودشناسی مهم است؟

مولانا در کتاب فی ما فی داستانی دارد.

پادشاهی ترا برای انجام کار معینی به ده میفرستد و تو همه کار میکنی جز آن کار که برایش فرستاده شدی،پس انگار تو هیچ کار نکرده ای و دست خالی نزد پادشاه باز میگردی.

مولانا میگوید :خداوند انسان را برای کاری به جهان آورده است که هیچ یک از موجودات توانایی به انجام رساندن آن کار را ندارند ،ولی این توانایی در اختیار انسان قرار داده شده و اگر هر کاری کند و آن کار را نکند،انگار به این جهان نیامده است و یا بیهوده آمده و رفته است و اینگونه دچار خسران و نقصان میشود و حضورش به رهایی نمی انجامد.

و اما آن کار ،یافتن معنای حضورش در

نقطه ای که هست میباشد.ما ممکن است در خانواده ای ثروتمند یا فقیر ،با کالبدی سالم یا با نقص،با استعدادی وافر یا کم،در شرق یا غرب جهان بدنیا آمده باشیم ،ولی مهم است از خود سوال کنیم من برای چه هدفی اینجا هستم.چه کار ارزشمندی را باید به انجام برسانم،قبل از رسیدن ساعت پایانم.و زمانی که آگاهانه متصل به ضمیر نا خودآگاه خویش شویم و سفر به درون را آغاز کنیم،پاسخ دست یافتنی میشود.ما نمیتوانیم شروع سفر به درون خود را به فردا و فرداها موکول کنیم،به بهانه اینکه امروز مسائل شخصی ام زیاد است،زیرا مسائل همیشه وجود دارد و اصلا مسائل وجود دارند تا ما را به تفکر درباره باطنمان وادار کنند.

این یک واقعیت است که مسائل هرگز پایان ندارند ،بلکه از مسئله ای به مسئله ای دیگر تغییر ماهیت می دهند.ما نمیتوانیم سفر به درون را به تعویق بیاندازیم زیرا می ترسیم با ویرانه های در خود روبرو شویم.مگر نه اینکه گنج در ویرانه ها یافت میشود. بنابراین این دلیل موجهی نیست که ما از خودشناسی و خودسازی غافل شویم و شانه خالی کنیم و یا به زمان دیگری موکولش کنیم.انسان باید با پرداختن آگاهانه روی دارمای خویش (کاری که بعهده دارد تا انجام رساند) از کارمای سخت خویش (نتیجه کاری که انجام داده) بکاهد و مادامی که سفر خود شناسی را به تعویق اندازد حاصل زندگانی ،رویارویی با کارمای عذاب آفرین خواهد بود. پس باید تا زمان از دست نرفته شروع بکار کرد.کار روی احساساتی همچون غم،نفرت و ناکامی ها و اگر انسانی یک روز از زندگانی اش را روی خود کار نکرده باشد واضح است که نمی تواند تغییری مثبت در زندگی خود بوجود آورد.

دستاورد های خودشناسی چیست؟

......


ادامه این مقاله را در سایت فرایند آرامش دنبال کنید.

www.tabasomahadi.ir

اینستاگرامtabasomahadi.ir

۰۹۳۵۲۲۱۴۵۳۲