براتون از تالش میگم . سرزمینی که در ایران کمتر شناخته شده، مهجور مانده و با تمام کاستی ها بسیار زیبا و محکم ایستاده است. #تالش # تالش_گرد http://taleshgard.ir