تجربه زندگی

اگه اون اشتباه رو انجام نمیدادی
نمی فهمیدی که اشتباهه
اگه نفهمی اشتباهه تجربه هم نمیشه
و اگر تجربه نشه هزاران بار اون اشتباه رو تکرار میکنی:)

.

.

.

تجربه ها هستن که درست و غلط رو به ما آموزش میدن
تجربه ها هستن که راه و رسم زندگی رو به ما نشون میدن
تجربه ها هستن که باعث میشن مسیر زندگی رو با احتمال لغزش کمتری طی کنیم
تجربه ها هستن که به زندگی ما جهت میدن و باعث میشن ما موفق بشیم
و در آخر تجربه ها از شکست ها بدست میان(:
.

پس هروقت شکست خوردی ناامید نشو و قویتر و به راهت ادامه بده چون تو لیاقت موفقیت رو داری:)