چه چیزهایی خواهم نوشت؟

جادی از دوستان بسیار خوبم در مطلب https://jadi.net/2019/09/1398-weblog...