کارخانه نوآوری و شتابدهی دیهیم در سال 98 با هدف توسعه فناوری های نوین در صنعت کشاورزی و صنایع وابسته تاسیس شده است.