حضورت کافیست؛

گاهی نه نیازی به سخن گفتن است

و نه انجام عملی

و یا کاری بلکه فقط حضورت مهم است

و بودنت لذتبخش و پرثمر.

و اگر این چنین بودی،

بدان که یا از بزرگانی و نویدبخش مریدان؛

و یا شاید بزرگ نیستی ولی عاشقان و دلباختگانی داری که چشم انتظار حضورت هستند.


قلمی از کامیار ارباب‌زی
با تفکری از جنس تمشک