سلبريتى ها كيستند؟

يك بار هم علمي تر ببينيم !

#سلبريتى ها كيستند؟

نايار در كتاب Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture سلبريتى ها را به پنج دسته جالب تقسيم ميكند؛

١-سلبريتى هاى انتسابى: سلبريتى هايى كه آوازه خود را از تعلق به يك خانواده معروف يا سلطنتى كسب كرده اند

٢-سلبريتى هاى اكتسابى: سلبريتى هايى كه به خاطر آنچه كسب كرده اند، سلبريتى هستند. مانند قهرمانان ورزشى

٣-سلبريتى هاى منتسب: سلبريتى هايى كه براى زمان اندكى، توجهات را به خاطر كارى كه انجام داده اند جلب ميكنند. مانند شاخ هاى اينستاگرامى

٤-سلفيكيشن ها (Celefictions): رسانه ها قدرت دارند سازوكارهايى تعيين كنند كه دستاوردهاى يك شخصيت داستانى، قهرمانانه به نظر برسد.

هرى پاتر و ابرقهرمانهايى مثل مردعنكبوتى، مردخفاشى و ٤شگفت انگيز از اين دست سلفيكيشن ها هستند.

٥-سلبريتى موقعيتى: در درجه اول موقعيت وى است كه وى را سلبريتى ميسازد. سلبريتى هاى سياسى يا صنعتى نمونه هاى خوبى از اين نوع هستند.


اما آيا آنها لزوما نخبه هستند؟

نيل گابر معتقد است سلبريتى بودن در جامعه امروز لزوما به معناى داشتن استعداد، مهارت، هوش يا فضيلت هايى بيش از عموم مردم نيست.

بلكه صرفا بدين معنى است كه شخصى در رخنه كردن در توده مشتاق مردم موفق تر بوده است!

منابع:

-بررسى جامعه شناختى تاثير سلبريتى حسين حق پناه

-باشگاه انديشه