آموزش کاربر رایانه قسمت نهم

آموزش کاربر رایانه قسمت نهم

شبکه های کامپیوتری:

برای ایجاد شبکه بین کامپیوتر ها باید حداقل دو کامپیوتر با هم در ارتباط باشند. مثل: پرینتر، اسکنر و ... .

انواع شبکه های کامپیوتری:

1- LAN ( local area network )

2- WAN ( wide area network )

برای مشاهده ادامه این مطلب به سایت ما مراجعه کنید.

titrerooz.ir