اندر مکر زنان و پرهیز نمودن از آن

در بسیاری از کتب و حکایات از این معنی گفته اند که زنان مکار و ناقلایند و مرد باید که از انان پرهیز نماید کتبی همچون هزار و یک شب ، بوستان و گلستان سعدی ، کلیله و دمنه و دیگر کتب که بنده انان را مطالعه ننموده ام ولی از انان نقل قول شنیده ام.

قبل از نثار کردن فحش و ناسزا این بنده را، اندکی تامل نموده و مطلب را به انتها رسانید انگاه انچه بخواهید گفتن رواست که قُدما گفته اند اول سخن گوینده را بشنو سپس فحش بده

من نیز این معنی را پذیرفته داشتم که زنان بسیار مکار و حیله گرند ولی نه آن گونه که شما را به خاطر خطور کرد.

جنس مونث اساسا برای ذکور جذابیت داشته و دارد و هر چه حلاوت و ملاحت ، قد و بالا و سیما و اندام و ... داشته باشد صد البته که بیشتر جنس ذکور وی را خواستار اند. و این مر را مرد را عیب نیست که نیکو پسند و باشد و بلند همت و این غریزه، ایزد تعالی در تمام ذکور گذاشته (البته بحث بر بد چشمی و هیزی و زنبارگی و شهوت رانی و ... نیست) ولی در کل احوال ، مرد ، زن را خاستار است و این از حکمت الهی است.

حال که چنین افتاد زن به ذات چه بخواهد و چه نه، مرد به وی گرایش دارد و این خود دلیل بر این است که هرچه بیشتر مرد بر زن نزدیک شود خود به خود اندر مکر او گرفتار آمده این نه آن معنی دهد که زن خود اندر کار مکر و حیلت کردن مر مرد را باشد.

البته باید شفاف شود که گاهی بعضی یافت شوند که عمدا بر این کار خود را بدارند و سعی بر گول مالیدن بر سر ذکور شوند و اینان به لعنت خدا گرفتار شوند انشالله تعالی و خدای تعالی شر اینان به خودشان باز رساند و ما را از شر این خوشگلان و ناقلایان محفوظ بدارد.

زنهار که مرد باید مواظب این معنی باشد که خود را در مهلکه نیندازد و از خود محافظت نموده تا از شر مکر زنان در امان بماند و در ساحل نجات باقی باشد و به والیبال ساحلی خود بپردازد.

البته و صد البته این نصیحت نه این معنی دارد که از ازدواج و نکاح دوری جوید ولی نکاح و ازدواج را آن گونه که عقل حکم فرماید به انجام رساند.