دنده کباب آمریکایی

دنده کباب آمریکایی
دنده کباب آمریکایی

در تگزاس آمریکا یک رستوران ، کبابی از دنده گاو سرو می کند که این دنده های گوشت گاو اندازه صورت شما هستند.

این غذا در بازه زمانی طولانی چند ساعته و در شعله کم پخته می شود.

مردم برای این کباب_دنده یا دنده_کباب صف طولانی جلوی مغازه می ایستند که رمز موفقیتشان را نوع خاص نحوه پخت گوشت و دودی بودن کباب می دانند.