بات‌مهربون، آمارگیر خشن، همیشه شکاک و به دنبال تحلیل همه‌چی از راه منطقی و به دور از احساسات =))