داستان، عین زندگی است، که زندگی در بهترین شکل و با غنی ترین محتوای خود چیزی جز یک داستان کوتاه یا بلند نیست.(نادر ابراهیمی-لوازم نویسندگی)