ضعف نشان دادن در رابطه ی عاشقانه


هیچکس حوصله ی آدم ضعیف را ندارد ، خودت را قوی کن چه از لحاظ روحی ، جسمی ، مالی ، کاری ، تحصیلی و...

همه دنبال آدم های قوی هستند و برای بودن با آنها کنارت میگذارند ، پس هوای خودت را داشته باش و خودت را بالا بکش.

پیشنهاد میکنم مطلب چطور خودمونو تو دل یه دختر جا کنیم؟ رو با زدن روی همین متن آبی بخونید