آینه‌ی سیاه (Black Mirror) و چرایی زیبایی این نام

صفحه‌ی کامپیوتر، موبایل یا هر دستگاه دیجیتالی دیگر هنگام خاموش بودن شبیه به آینه‌ی سیاهی است که خیلی اوقات با بازتاب دادن رفتار ما، نتیجه‌ی استفاده‌ی درست یا اشتباه ما از آن‌ها را به ما بر می‌گرداند. از این برداشت، مجموعه‌ای تلویزیونی با همین نام ساخته شده است.