#تیکه_‌کد-#پشتیبان_گیری

💎 برای اینکه بتونین از دیتای ربات یا هر پوشه ای از ربات پشتیبان گیری بکنید کافیه ابتدا فانکشن زیر رو در بات قرار بدید.

function Ziper($folder_to_zip_path, $destination_zip_file_path){

$rootPath = realpath($folder_to_zip_path);

$zip = new ZipArchive();

$zip->open($destination_zip_file_path, ZipArchive::CREATE | ZipArchive::OVERWRITE);

$files = new RecursiveIteratorIterator(

new RecursiveDirectoryIterator($rootPath),

RecursiveIteratorIterator::LEAVES_ONLY);

foreach ($files as $name => $file){

if(!$file->isDir()){

$filePath = $file->getRealPath();

$relativePath = substr($filePath, strlen($rootPath) + 1);

$zip->addFile($filePath, $relativePath);

}

}

$zip->close();

}


💡و سپس تیکه کد زیر رو قرار بدید.


elseif ($text == 'پشتیبان گیری 📦' && $chat_id == $admin){

Ziper('data','backup.zip');

bot('sendDocument',[

'chat_id'=>$chat_id,

'document'=>new CURLFile('backup.zip'),

'caption'=>'کل دیتای ربات 👆🏻👆🏻',

]);

unlink('backup.zip');

}


🍉 متغیرهای لازم رو با سورستون ست کنید.